Habfit
Groene dynamische letter H met daarna het woord Habfit
+31 623902366 Parnassusweg 126, 1076 AS Amsterdam Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
h

Algemene voorwaarden

Habfit algemene voorwaarden

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Habfit te accepteren en hiernaar te handelen. 

 

Habfit:

Daarmee bedoelen we Habfit V.O.F. en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Habfit.

Habfit V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82779147 en is gevestigd aan de Parnassusweg 126 AT te Amsterdam.

 

Ingangsdatum:

De overeenkomst gaat in op de eerste dag waarop jij je Habfit sessie uitvoert.

Dus als je bijvoorbeeld inschrijft op 12 mei, jij je 1e Habfit sessie hebt op 14 mei dan gaat de overeenkomst in op 14 mei. 

 

Gratis proefles:

Ieder lid heeft recht op 2 gratis experience sessies om te ervaren welke les het beste bij hem/haar past.

De experience sessies worden uitgevoerd voordat er overeenkomst heeft plaatsgevonden. 

 

Habfit Lid/ Leden:

Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent of in het geval van Bedrijfsfitness, het bedrijf op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. 

 

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst:

De overeenkomst die ontstaat tussen Habfit en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a) Je bent welkom om lid te worden bij Habfit. Dit kan op de volgende manieren:

 

b) Indien je je inschrijft via de website mail heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgaaf van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 6.c. van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. 

Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Habfit naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. 

c) Als je lid wordt van Habfit, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de eventuele SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Habfit besluiten de overeenkomst te beëindigen. 

 

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a) Habfit deelt, in samenspraak met het lid, sessies in die worden door gepland voor 10 weken. Na iedere 10 weken wordt de serie automatisch met 10 weken verlengd wanneer geen van beide (Habfit of Habfit-lid) anders aangeeft. Het kan zijn dat er in omstandigheden de sessies worden verplaatst. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen.

 

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING


a) We hebben twee verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website. Alle lidmaatschapsvormen geven toegang tot jouw opgegeven les. Het is alleen mogelijk om in overleg deel te nemen bij een andere les, bijvoorbeeld om een les in te halen.

b) Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm en les jij een overeenkomst wilt aangaan. Je kunt een overeenkomst aangaan voor de duur van een 10 weken of een maand (met een opzegtermijn van 1 maand).
c) Als je lid wordt bij Habfit kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden binnen een tijdsbestek van 6 maanden, dan zal er geen inschrijfgeld in rekening worden gebracht. Bij langer dan 6 maanden geen lid te zijn geweest, kan Habfit inschrijfgeld in rekening brengen.

d) Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je toegang tot de habfitlessen worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

e) Je voldoet niet aan de betalingsverplichting wanneer je 30 dagen na ontvangst van de Habfit factuur deze nog niet hebt voldoen.

f) Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

g) Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 10%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

h) Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

i) Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig mogen aanpassen. Dit kan zowel voor de online interactieve lessen als de opgenomen lessen. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld, maar zal een vervangende les worden aangeboden.

j) Je hebt niet de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds te beëindigen, maar eindigt wanneer je uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de nieuwe serie kenbaar maakt je abonnement te willen eindigen.

k) We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds direct beëindigen. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

l) Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 5: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a) Indien je een overeenkomst bent aangegaan van 10 weken kun je deze uiterlijk 7 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor wederom 10 weken en is vervolgens altijd opzegbaar minimaal 7 dagen voor aanvang van de nieuwe serie.

b) Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke maandelijks opzegbaar is, dan kun je deze iedere maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

c) Je kunt je overeenkomst opzeggen per email (info@habfit.nl). Bij opzegging per e-mail moet je de volgende gegevens vermelden: je naam en de les die je bij ons volgt.

d) Wij streven ernaar tijdens de sessies een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Habfit je de toegang tot de sessie ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Habfit.

e) Indien je een ander persoon (geen lid) illegaal toegang verleent op enige binnen de Habfit sessie, bijvoorbeeld door deze mee te laten doen op jouw scherm, kan Habfit hiervoor als boete de waarde van een sessie in rekening brengen en of de toegang tot de sessie blokkeren totdat deze is voldaan.

 

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a) Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan medisch advies in te winnen bij Habfit of bij een eigen arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste haalbare manier van bewegen is.

b) Habfit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt tijdens onze sessies.

 

ARTIKEL 8: KLACHTEN 

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze service zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportsessies. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt mailen naar info@habfit.nl.


ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

a) Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Habfit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


b) In de privacyverklaring van Habfit wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Habfit kun je vinden door hier te klikken.